(+84) 28-71079000  (+84) 28-73007036        sales@athlsolutions.com
ATHL Team Offline
#1 Đã gửi : 29/01/2013 lúc 05:24:52(UTC)
ATHL Team

Danh hiệu: Advanced Member

Reputation:

Nhóm: Administrators, Editor, Manager, Moderator, Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 27-03-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Viet Nam

Elastix là một ứng dụng truyền thông hợp nhất ( Unified Communications ) tích hợp rất nhiều ứng dụng như voice, IM, Fax, Contact Center. Trong đó, phần voice thì tích hợp của Asterisk.

 

Phần này chúng tôi sẽ trình bày cách cấu hình MediaPack 11x FXO với Asterisk trên giao diện của Elastix.

Mô hình thử nghiệm như sau:

ATHL Solutions

Hệ thống IP-PBX Elastix sẽ bao gồm server Elastix và voice gateway MediaPack 11x FXO.

IP Phone sử dụng là AudioCodese 310HD.

Tổng cộng có 02 phương pháp đấu nối Elastix với MediaPack 11x FXO:

 

- Giải pháp 1: Đấu dạng Point to Point giữa Elastix và MediaPack 11x FXO

- Giải pháp 2: Đăng ký các endpoint của MediaPack 11x FXO như là extension của Elastix

 Xem chi tiết bên dưới.

 

Sửa bởi người viết 30/01/2014 lúc 07:22:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
ATHL Team Offline
#2 Đã gửi : 27/01/2014 lúc 06:51:22(UTC)
ATHL Team

Danh hiệu: Advanced Member

Reputation:

Nhóm: Administrators, Editor, Manager, Moderator, Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 27-03-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Viet Nam

Giải pháp 1: Đấu dạng Point to Point giữa Elastix và MediaPack 11x

 

Để đấu nối dạng Point to Point thì cần phải cấu hình Elastix chấp nhận incoming call từ AudioCodes gateway ( MediaPack 11x FXO ).

 

MediaPack 11x FXO : 172.16.1.252

Elastix : 172.16.1.201

A. Cấu hình trên Elastix :

 

Step 1: Tạo SIP Trunk

 

ATHL Solutions

ATHL Solutions

Outgoing Settings

 

Cấu hình Trunk Name  (  đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )

 

Cấu hình PEER Details

 


type=friend
insecure=port,invite
host=172.16.1.252 { địa chỉ AudioCodes gateway }
context=from-trunk
qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

 


 

Step 2: Tạo outbound route

 

 


  

 

Chọn Trunk Sequence for Matched Routes theo SIP Trunk vừa tạo ở trên.

 

Step 3: Upload file ghi âm dùng cho câu chào

 

 ATHL Solutions

 

 

Step 4: Tạo IVR dùng cho AA

 

ATHL Solutions 

 

 

Step 5: Tạo Inbound Routes cuộc gọi vào đến AA

 

 

  ATHL Solutions

ATHL Solutions

 

 

B. Cấu hình trên MediaPack 11x :

 

 Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix

 

 ATHL Solutions

ATHL Solutions

 

Step 2: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups

 

Khai số bất kỳ cho các cổng của MP11x FXO.

ATHL Solutions 

 ATHL Solutions

 

 

Step 3: Cấu hình các thông số FXO Settings

 

Dialing mode = One Stage

 

Các thông số khác như hình

 

ATHL Solutions
 

 

 

Step 4: Cấu hình Caller ID và Automatic Dialing

 

ATHL Solutions

 

ATHL Solutions 

 ATHL Solutions

 

Chú ý:

 

7800 là số DID để gọi đến trong Elastix. Chúng ta có thể định nghĩa DID trong phần Incoming Call  của Elastix.

 

Step 5: Cấu hình định tuyến từ MP114 FXO đến Elastix và dial plan tương ứng.

 

ATHL Solutions

ATHL Solutions 

 

 

 

Step 6: Khai báo Codec voice sử dụng

 

ATHL Solutions
 

 
Step 7: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại


ATHL Solutions

 

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình cơ bản MediaPack 11x FXO với Elastix .

Thực tế khi sử dụng cần phải tinh chỉnh tùy theo hiện trạng của người dùng như trung kế , version của Elastix ....

 

ATHL Team

Sửa bởi người viết 30/01/2014 lúc 06:42:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ATHL Team Offline
#3 Đã gửi : 30/01/2014 lúc 07:18:46(UTC)
ATHL Team

Danh hiệu: Advanced Member

Reputation:

Nhóm: Administrators, Editor, Manager, Moderator, Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 27-03-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Viet Nam

Giải pháp 2: Đăng ký các endpoint của MediaPack 11x như là extension của Elastix

 

Để sử dụng dạng này, chúng ta cần tạo các máy nhánh tương ứng số cổng của MediaPack 11x FXO để các cổng này đăng ký vào Elastix.

 

MediaPack 11x FXO: 172.16.1.252


Elastix: 172.16.1.201

 


A. Cấu hình trên Elastix :

 

Step 1: Tạo SIP Trunk

 

ATHL Solutions

ATHL Solutions

Outgoing Settings

 

Cấu hình Trunk Name  (  đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )

 

Cấu hình PEER Details

 


type=friend
insecure=very
host=172.16.1.252 { địa chỉ AudioCodes gateway }
context=from-trunk
qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

 


 

Step 2: Tạo outbound route

 

 


  

 

Chọn Trunk Sequence for Matched Routes theo SIP Trunk vừa tạo ở trên.

 

Step 3: Upload file ghi âm dùng cho câu chào

 

 ATHL Solutions

 

 

Step 4: Tạo IVR dùng cho AA

 

ATHL Solutions 

 

 

Step 5: Tạo Inbound Routes cuộc gọi vào đến AA

 

 

  ATHL Solutions

ATHL Solutions

 

 

B. Cấu hình trên MediaPack 11x :

 

 Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix

 

 ATHL Solutions

ATHL Solutions

 

Step 2: Cấu hình Sip Registrar và xác thực MediaPack 11x FXO theo Endpoint.


ATHL Solutions

ATHL Solutions


Step 3: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups

 

Khai số máy nhánh đã tạo trên Elastix cho các cổng của MP11x FXO.

 

ATHL Solutions 

 ATHL Solutions

 

 

Step 4: Cấu hình các thông số FXO Settings

 

Dialing mode = One Stage

 

Các thông số khác như hình

 

ATHL Solutions
 

 

 

Step 5: Cấu hình Caller ID và Automatic Dialing

 

ATHL Solutions

 

ATHL Solutions 

 ATHL Solutions

 

Chú ý:

 

7800 là số DID để gọi đến trong Elastix. Chúng ta có thể định nghĩa DID trong phần Incoming Call  của Elastix.

 

Step 6 :  Khai báo username và password cho các cổng ( endpoint ) trên MediaPack 11x FXO 

 

ATHL Solutions 

 

 

Step 7: Cấu hình định tuyến từ MP114 FXO đến Elastix và dial plan tương ứng.

 

ATHL Solutions

ATHL Solutions 

 

 

 

Step 8: Khai báo Codec voice sử dụng

 

ATHL Solutions
 

 
Step 9: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại


ATHL Solutions

 

Step 10: Kiểm tra trạng thái đăng ký của MediaPack 11x FXO


ATHL Solutions

 

Nếu thiết bị MediaPack 11x FXO chưa đăng ký thì quay lại Step 3 và click Register để ép buộc thiết bị gateway gửi bản tin REGISTER đến Elastix.

 

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình cơ bản MediaPack 11x FXO với Elastix .

Thực tế khi sử dụng cần phải tinh chỉnh tùy theo hiện trạng của người dùng như trung kế , version của Elastix ....

 

ATHL Team

Sửa bởi người viết 30/01/2014 lúc 07:21:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

LaiLH Offline
#4 Đã gửi : 17/11/2014 lúc 06:17:50(UTC)
LaiLH

Danh hiệu: Advanced Member

Reputation:

Nhóm: Administrators, Editor, Manager, Moderator, Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 26-03-2012(UTC)
Bài viết: 35
Man
Đến từ: Viet Nam

Khi số lượng line thoại gia tăng từ nhà cung cấp PSTN vượt trên 08 lines và trên dưới 24 lines thoại thoại PSTN thì việc bổ sung đấu nối thêm vài bộ MP118/8FXO với Elastix để tận dụng các bộ MP118 đã đầu tư trước đó, thay vì phải sử dụng thay thế 01 bộ voice gateway hỗ trợ 01 E1/T1 (30 channels). (Tối ưu thì việc sử dụng 01 E1/T1 vẫn tốt hơn việc sử dụng 03 bộ voice gateway riêng lẻ hỗ trợ 08 -24 FXO ports)

ATHLSolution sử dụng mô hình đấu nối 03 bộ MP118/8FXO/SIP với Asterisk sử dụng qua giao diện Elastix V2.4.0 (32 bit) như sau:

ATHLSolutions Elastix

Hệ thống IP-PBX Elastix sẽ bao gồm Server/Máy chủ Elastix V2.4.0 (32 bit) và 03 bộ Voice gateway MediaPack 118/8FXO, các thiết bị IP Phone đầu cuối, các phần mềm Softphone cài đặt trên PC,Laptop, Smartphone,.... (Có thể dùng Voice gateway MediaPack dòng 11x FXO bất kì thay thế)

Thông số cấu hình cơ bản trước khi thiết lập cấu hình đấu nối

IP của Máy chủ Elastix : 172.16.1.150
IP của Voice gateway 01 (MediaPack 118/8FXO/SIP) : 172.16.1.101
IP của Voice gateway 02 (MediaPack 118/8FXO/SIP) : 172.16.1.102
IP của Voice gateway 03 (MediaPack 118/8FXO/SIP) : 172.16.1.103

A. Cấu hình trên Elastix :

Step 1: Tạo SIP Trunk

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

General Settings
Trunk Name : SIP-TRUNK1
Outgoing Settings
Cấu hình " Trunk Name " ( đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )
Cấu hình "PEER Details"
type=friend
insecure=port,invite
host=172.16.1.101 { địa chỉ AudioCodes gateway thứ 1}

context=from-trunkv qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

Ta tạo lần lượt SIP Trunk tương ứng cho bộ MP118/8O/SIP thứ 2 và thứ 3

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

General Settings
Trunk Name : SIP-TRUNK2
Outgoing Settings
Cấu hình " Trunk Name " ( đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )
Cấu hình "PEER Details"
type=friend
insecure=port,invite
host=172.16.1.102 { địa chỉ AudioCodes gateway thứ 2}

context=from-trunkv qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

General Settings
Trunk Name : SIP-TRUNK3
Outgoing Settings
Cấu hình " Trunk Name " ( đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )
Cấu hình "PEER Details"
type=friend
insecure=port,invite
host=172.16.1.103 { địa chỉ AudioCodes gateway thứ 3}

context=from-trunkv qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

Step 2: Tạo outbound route

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

Chọn Trunk Sequence for Matched Routes theo các SIP Trunk vừa tạo ở trên.


Step 3: Upload file ghi âm dùng cho câu chào

Thiết lập như phần hướng dẫn trên đã post

Step 4: Tạo IVR dùng cho AA

Thiết lập như phần hướng dẫn trên đã post

Step 5: Tạo Inbound Routes cuộc gọi vào đến AA

Thiết lập như phần hướng dẫn trên đã post


B. Cấu hình trên MediaPack 11x

B.1 Cấu hình trên MediaPack MP118/8FXO thứ 1 :

Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix


ATHLSolutions Elastix

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 2: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups

Khai số bất kỳ cho các cổng của MP11x FXO.

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

Khai số bất kỳ cho các cổng của MP11x FXO.

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 3: Cấu hình định tuyến Routing

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 4: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 5: Cấu hình các thông số FXO Settings

Dialing mode = One Stage
Các thông số khác như hình

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 6: Cấu hình Automatic Dialing và Caller ID

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 7: Khai báo Codec voice sử dụng

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


B.2 Cấu hình tương tự trên MediaPack MP118/8FXO thứ 2,3 giống như MediaPack MP118/8FXO thứ 1 :

Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix (2)

ATHLSolutions Elastix

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

Step 2: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups (2)

Khai số bất kỳ cho các cổng của MP11x FXO.

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

Khai số bất kỳ cho các cổng của MP11x FXO.

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 3: Cấu hình định tuyến Routing (2)

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 4: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại (2)

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 5: Cấu hình các thông số FXO Settings (2)

Dialing mode = One Stage
Các thông số khác như hình

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 6: Cấu hình Automatic Dialing và Caller ID (2)

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


Step 7: Khai báo Codec voice sử dụng (2)

ATHLSolutions Elastix
Phóng to hình


B.3 Cấu hình tương tự trên MediaPack MP118/8FXO thứ 3 giống như MediaPack MP118/8FXO thứ 1, 2 :

Cấu hình bộ MediaPack còn lại theo các bước như trên cấu hình bộ MediaPack 1 và 2.

Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix (3)

Step 2: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups (3)

Step 3: Cấu hình định tuyến Routing (3)

Step 4: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại (3)

Step 5: Cấu hình các thông số FXO Settings (3)

Step 6: Cấu hình Automatic Dialing và Caller ID (3)

Step 7: Khai báo Codec voice sử dụng (3)

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình cơ bản 03 bộ MediaPack 11x FXO với Elastix.
Thực tế khi sử dụng cần phải tinh chỉnh tùy theo hiện trạng của người dùng như trung kế , version của Elastix ....

Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,387 giây.